Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?
APZD
Ako sa stať členom

Ako sa stať členom?

Ak sa rozhodnete stať sa členom, môžete si zvoliť riadne alebo pridružené členstvo. Práva a povinnosti jednotlivých členov nájdete v Stanovách APZD.

Pred riadnym členstvom sa spravidla stávate pristupujúcim členom na obdobie prvého roku od schválenia prihlášky. Toto obdobie je určené na vzájomné zosúladenie stanovísk pristupujúceho člena a APZD.

Individuálne firmy sa môžu stať Partnerom APZD, za podmienok dohodnutých osobitnou zmluvou.

APZD
Ako sa stať členom

V prípade záujmu o členstvo alebo partnerstvo nás, prosím, kontaktujte na lasz@apzd.sk.

Vyplnenú prihlášku pošlite na:

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava

Spoluprácou dosiahneme väčšiu pridanú hodnotu ako samostatnou prácou.

Frekventované otázky

Pripravili sme pre Vás prehľad základných otázok a odpovedí týkajúcich sa členstva v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy.

Združenie právnických a fyzických osôb, ktoré združuje firmy vykonávajúce ekonomickú činnosť spadajúcu do sekcie C-priemyselná výroba a sekcie H- doprava a skladovanie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činnosti (SK NACE). V prípade pochybnosti o prevažujúcom charaktere ekonomickej činnosti rozhodne o zaradení Výkonný výbor APZD.

Združenie právnických a fyzických osôb, ktorého väčšina členov nepôsobí v priemysle alebo doprave, ak jeho činnosť a aktivity s priemyslom alebo dopravou bezprostredne súvisia. Pridružený člen má väčšinu práv rovnakých ako riadny člen, jeho reprezentanti však nemôžu byť zvolení za prezidenta či viceprezidenta APZD.

Každá organizácia, ktorá sa rozhodne stať sa riadnym alebo pridruženým členom, počas prvého roku pôsobenia v APZD. Cieľom tohto jednoročného prechodného obdobia je zosúladiť vzájomné stanoviská a postoje člena a APZD. Pridružený člen nemôže byť zvolený za prezidenta a viceprezidenta APZD. Na rokovaniach Výkonného výboru APZD sa zúčastňuje ako pozorovateľ s poradným hlasom.

Dôvodom pristupujúceho členstva - prechodného jednoročného obdobia - je dôraz na vnútornú názorovú jednotu členov Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. Sme hrdí na to, že naše riadiace orgány rozhodujú jednomyseľne, po odbornej diskusii reprezentantov zväzov. Vždy sa snažíme nájsť najlepšie riešenie pre výzvy, ktorým slovenský priemysel a dopravia čelia.

Nie, priame členstvo firmy nie je možné. Dôvodom je, že APZD zastupuje záujmy a potreby jednotlivých odvetví priemyslu, nie individuálne záujmy firiem. Považujeme za dôležité, aby sa individuálne firmy v prvom kole dohodli o spoločných potrebách odvetvia na úrovni členských zväzov. Tieto spoločné potreby následne zladíme tak, aby sme našli spoločnú cestu pre priemysel a dopravu v Slovenskej republike.

Členský príspevok riadnych, pridružených a pristupujúcich členov určuje platobný výmer vydaný Výkonným výborom APZD. Závisí od počtu zamestnancov, ktorí pracujú vo firmách združených v členskom zväze. Príspevok pristupujúceho člena je vo výške 50 % riadneho členského príspevku vypočítaného podľa počtu zamestnancov. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže, na žiadosť člena, Výkonný výbor APZD rozhodnúť v danom roku o inej výške členského príspevku člena.

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá pre členov APZD alebo ich členské firmy ponúkne hodnotný produkt či aktivitu. Presné podmienky vzájomnej spolupráce určí osobitná dohoda medzi APZD a partnerom APZD.

Najvhodnejší postup je dohodnúť si osobné stretnutie na úrovni generálneho sekretára či prezidenta APZD, kde prediskutujeme vzájomné predstavy, podmienky a možnosti spolupráce. Na základe tohto stretnutia môžete podať prihlášku, o ktorej rozhodne Výkonný výbor APZD.

Za kávu nič nedáte. Pozývame vás prekonzultovať možnosti, ktoré získate ako člen APZD do našich priestorov na Lamačskej ceste 3/C. Radi Vám predstavíme aktuálnu legislatívu, projekty na podporu podnikania či možnosti spolupráce. Stretnutie si môžete dohodnúť na sekretariat@apzd.sk.

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Kontaktujte nás
Scroll top