Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Kontakt

Peter Sádovský
Peter Sádovský
prezident ZAD

Zväz je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia. Združuje (fyzické) a právnické osoby podnikajúce vo verejnej pravidelnej osobnej doprave a ďalšie organizácie, ktorých činnosť súvisí s verejnou dopravou v Slovenskej republike. Zväz je právnická osoba, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Priority a poslanie Zväzu:

 • ZAD je meradlom kvality verejnej dopravy na Slovensku.
 • ZAD je garantom kvalitných služieb pre cestujúcu verejnosť.
 • ZAD je silný a stabilný partner pre orgány verejnej správy (štátna správa, samospráva) a profesionálnu verejnosť. 

K predmetu činnnosti, poslaniu a úlohám Zväzu, ktoré súvisia so zvláštnosťami dopravy patrí: 

 • Chrániť, podporovať koordinovať a presadzovať spoločné a špecifické záujmy svojich členov a vytvárať preto potrebné predpoklady. 
 • Iniciatívne sa podieľať vo vymedzenom časovom horizonte a následne sa trvale priamo podieľať na tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych opatrení, ktoré ovplyvňujú podnikanie v doprave. Vytvárať optimálne podmienky v oblasti hospodárskej politiky štátu na podporu rozvoja dopravy tak, aby boli postupne dosiahnuté podmienky, ktoré sú obvyklé vo vyspelých priemyselných krajinách. Sú to opatrenia v daňovej, finančnej, cenovej, odpisovej, mzdovej oblasti a pod.
 • Prispievať k tomu, aby v doprave pôsobili dopravné spoločnosti samostatne hospodáriace. Pritom pri tvorbe legislatívy a určujúcich podmienkach v doprave spoločným vplyvom napomáhať udržaniu systému verejnej hromadnej dopravy.
 • Spolupracovať s príslušnými ústrednými a územnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a odbornými orgánmi tak, aby bola zachovaná rovnosť podmienok podnikania v doprave.
 • Spolupracovať s podobnými zamestnávateľskými organizáciami a napomáhať k vytváraniu podmienok pre priamu spoluprácu s partnermi iných krajín.
 • Zabezpečovať činnnosť a služby podľa záujmu a potrieb svojich členov, prioritne činnnosti nadväzujúce na potreby štátu a samosprávy v oblasti verejnej hromadnej dopravy. Ide najmä o činnnosti informačného, poradenského a výchovno-vzdelávacieho charakteru.
 • Spolupracovať s inými zväzmi na Slovensku v záujme zvyšovania konkurencieschopnosti a ďalšieho rozvoja dopravy.
 • Na základe rozhodnutia zhromaždenia zastupovať svojich členov v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a orgánmi samospráv.
 • Koordinovať a chrániť záujmy svojich členov v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd a kolektívych zmlúv. 

Aktivity zväzu:

Obhajoba verejnej autobusovej dopravy, podpora a motivácia cestujúcej verejnosti k využívaniu verejnej dopravy, odborná podpora pre príslušné orgány štátnej správy a samosprávy.

Scroll top