Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Kontakt

ZEP SR vznikol v roku 1991 ako profesné združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. V súčasnosti združuje takmer 100 členov s orientáciou nielen na elektrotechnickú výrobu, ale aj spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s elektro-odpadmi, distribútorov elektro-materiálu, konštrukčné kancelárie, stredné odborné, vysoké školy a výskumné ústavy.

ZEP SR vstupuje do rokovaní s Vládou SR, odborovými organizáciami a zahraničnými partnermi, venuje sa zamestnávateľským a sociálnym otázkam s dôrazom na spoločné záujmy svojich členov. Zo zákona má ZEP SR právo i povinnosť vyjednávať Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

Dôležitou oblasťou našich aktivít je i snaha o zvýšenie úrovne zručností a vedomostí absolventov stredných a vysokých škôl. Zároveň, ZEP SR je zamestnávateľskou organizáciu, preto stav podnikateľského prostredia, vymožiteľnosti práva či kvalitné zákonné podmienky obchodných vzťahov sú pre nás mimoriadne dôležité. Na základe poznatkov z členskej základne sme pripravili legislatívnu iniciatívu, ktorej cieľom je zlepšiť postavenie veriteľov v stále častejších konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Okrem toho, nemáme málo členských firiem, ktoré oceňujú výhody vzájomnej obchodnej kooperácie – prednostne nakupujú či predávajú kolegom zo ZEP SR a tým, že poznajú svojich obchodných partnerov predchádzajú problémom s neplatením faktúr či nekorektným dodávkam tovaru. I preto v zväze podporujeme rôznorodé „networkingové“ aktivity či stretnutia majiteľov a riaditeľov firiem. V súlade s tým sme pripravili i koncepciu rozvoja činností ZEP SR nazvanú SPOLU, ktorá rozdeľuje činnosti zväzu do piatich hlavných oblastí (S – systémové riešenia, P – podpora podnikania, O – odbornosť, L – legislatíva, U – úspora). Snažíme sa tak pomôcť našim členským firmám presadiť sa na domácom i zahraničnom trhu, ako aj zlepšiť podnikateľské prostredie a podporiť výrobnú i vývojovú dynamiku slovenského elektrotechnického i elektronického priemyslu.

Scroll top