Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Kontakt

Ing. Marek Malina, PhD.
generálny sekretár ZSP
+421 948 631 509

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je jediné nezávislé, dobrovoľné a nepolitické, otvorené hospodárske a záujmové združenie zamestnávateľov, ktorý združuje najvýznamnejších podnikateľov a spoločnosti v oblasti stavebníctva SR. Základným cieľom zväzu je vedenie dialógu s orgánmi národnej rady, ministrami, štátnou správou, miestnou samosprávou, odborovými zväzmi a ďalšími, aby hájil kolektívne záujmy svojich členov, pomáhal členom pri presadzovaní ich podnikateľských zámerov, vytváral priaznivé podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia v stavebníctve, poskytoval informácie o legislatívnych zámeroch, inováciách v stavebných systémoch, procesoch, technológiách a v stavebných materiálov a tiež zabezpečil sociálny dialóg a zlepšenie podmienok zamestnávania. 

Zväz je od roku 1994 členom Európskej federácie stavebného priemyslu FIEC, vďaka čomu sa zapája do riešenia celoeurópskych problémov v stavebníctve a súčasne získava cenné informácie a možnosť ovplyvňovať európsku stavebnú legislatívu. Súčasnej je zväz členom aj Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD), prostredníctvom ktorých uplatňuje svoje požiadavky voči štátnej sfére až do úrovne Hospodárskej a sociálnej rady. 

Zväz má v rámci svojej odbornej činnosti zriadené Odborné komisie, ktoré sú stálymi odbornými a poradnými zložkami ZSPS. Zriadené sú za účelom efektívneho zapájania zväzu do procesu tvorby a pripomienkovania právnych predpisov týkajúcich sa stavebníctva, riešenia špecifických odborných problémov z oblasti stavebníctva a vyvíjania poradenskej aktivity pre zväz pri riešení odborných otázok v jednotlivých sektoroch ich činnosti.  

 V súčasnosti sú zriadené nasledovné komisie: 

  • Komisia ZSPS pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie. 
  • Komisia ZSPS pre podmienky zhotovovania stavieb. 
  • Komisia ZSPS pre vzdelávanie a výchovu v stavebníctve. 
  • Komisia ZSPS pre kolektívne vyjednávania a sociálny dialóg. 
  • Komisia ZSPS pre inovácie, digitalizáciu stavebníctva a adaptáciu na zmenu klímy v sídelnom prostredí. 

Od roku 2021 je zväz vydavateľom elektronického denníka Stavebné noviny, ktorého poslanie je každodenne informovať o aktuálnom dianí v stavebníctve a v stavebných podnikoch. Stavebné noviny si od začiatku svojho vydávania v roku 2007 vďaka svojej obľúbenosti našli na trhu svoje pevné miesto. 

Zväz ako reprezentant stavebných podnikateľov Slovenska sa od svojho vzniku v roku 1991 dostal do trvalého povedomia nielen podnikateľov ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti, zástupcov štátnej sféry ale aj médií a toto postavenie si aj naďalej udržiava a rozvíja v prospech transparentného podnikateľského prostredia v stavebníctve. Zväz je trvalo prizývaný ako odborný partner na rozličné odborné podujatia a konferencie, k vyjadreniam k aktuálnym témam a otázkam v stavebníctve či už pre štátnu správu alebo média a je tiež členom rôznych pracovných skupín, komisií, monitorovacích výborov, výborov a pod. Za svoje pôsobenie prostredníctvom svojich členov pozitívne ovplyvnil množstvo legislatívy, strategických materiálov a vnímanie potrieb v stavebníctve, bez čoho by podnikanie v stavebníctve malo výrazne horšie podmienky na podnikanie a rozvoj a pripravenosť SR na nové technológie a trendy by bola ďaleko nižšia. 

Členom zväzu sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba. Členstvo je dobrovoľné a vyžaduje plnenie etického kódexu podnikania v stavebníctve

Scroll top