Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?
APZD

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom APZD. Tvoria ho delegáti všetkých členov, predstavitelia významných firiem. Má množstvo významných kompetencií. Volí a odvoláva členov Výkonného výboru, Dozornej rady, schvaľuje Stanovy, prezidenta APZD potvrdzuje vo funkcii. Rozhoduje o prijatí či vylúčení člena z APZD, určuje výšku členského príspevku. Schvaľuje rozpočet a účtovnú uzávierku. Koná sa najmenej raz ročne.

APZD

Výkonný výbor

Je kolektívnym riadiacim a rozhodovacím orgánom. Členovia Výkonného výboru zo svojho stredu volia prezidenta APZD, menujú a odvolávajú generálneho sekretára. Výkonný výbor sa stretáva spravidla raz za mesiac a diskutuje o všetkých spoločenských, politických, ekonomických a legislatívnych otázkach Slovenskej republiky. Okrem členov Výkonného výboru sa rokovaní zúčastňujú aj sekretári našich členských zväzov.

APZD

Prezídium

Prezídium je poradným orgán prezidenta. Členmi sú prezident a viceprezidenti. Na rokovanie sa pozýva aj generálny sekretár, ktorý má poradný hlas.  Prezídium zasadá podľa potreby, operatívne a flexibilne reaguje na akékoľvek okolnosti, ktoré sa na Slovensku udejú.

APZD

Dozorná rada

Je kontrolným orgánom, kontroluje hospodárenie APZD. Má najmenej päť členov, ktorými sú predseda Dozornej rady a ostatní členovia. Volí ich Valné zhromaždenie na tri roky. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore, Prezídiu a plnením činností spojených s hospodárením APZD. Členom nemôže byť generálny sekretár APZD, ani zamestnanec Sekretariátu. Dozorná rada každoročne kontroluje stav hospodárenia a Valnému zhromaždeniu dáva návrh na vysporiadanie sa s hospodárskym výsledkom.

Výkonný výbor

Kontaktné osoby
Organizačná štruktúra

Peter Čičmanec

člen Výkonného výboru
Organizačná štruktúra

Stanislav Čižmárik

člen Výkonného výboru
Organizačná štruktúra

Ján Biznár

člen Výkonného výboru
+421 905 818 506
Organizačná štruktúra

Peter Sádovský

člen Výkonného výboru

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Kontaktujte nás
Scroll top